Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Domain Name ή Όνομα Χώρου. Εταιρείες ναυλομεσιτείας με έδρα τα νησιά Μάρσαλ. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό. Ένορκες καταθέσεις ενώπιον συμβολαιογράφου λαμβάνονται υπόψη ακόμη και χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Η επίμαχη λέξη είναι αρχαιοελληνικής προέλευσης και σημασίας και δεν συνδέεται άμεσα με τη ναυτιλία, τούτο δε επιτείνει την διακριτική της δύναμη.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 3535/2012

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από τον Δικαστή Στυλιανό Κακαβιά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 25 Νοεμβρίου 2011, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Εταιρείας με την επωνυμία “A... SHIPPING AND TRADING INC”, που εδρεύει στα Νησιά Μάρσαλ, διατηρώντας γραφείο στη Γλυφάδα Αττικής (……) και, εκπροσωπούμενη νομίμως από την παρούσα στο ακροατήριο νόμιμη εκπρόσωπό της, Ε.Δ., παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Έλενας Σπυροπούλου,

ΤΩΝ ΚΑΘ’ΩΝ Η ΑΙΤΗΣΗ: 1)Εταιρείας με την επωνυμία “A... SHIPPING ENTERPRISES INC”, που εδρεύει στα Νησιά Μάρσαλ, διατηρώντας γραφείο στη Γλυφάδα Αττικής (…..), εκπροσωπείται νομίμως και παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ι.Β.
2)Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)», που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής (…..), εκπροσωπείται νομίμως και η οποία δεν παραστάθηκε (απούσα).

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 17-5-2011 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με γεν.αριθ.κατ. 88577/18-5-2011 και αριθ.καταθ.δικογρ. 9307/18-5-2011.
Για την εν λόγω αίτηση ορίσθηκε δικάσιμος η αναφερόμενη στην αρχή αυτής της απόφασης, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος και παραστάθηκαν η αιτούσα και η πρώτη των καθ’ ων κατά τον τρόπου που πιο πάνω σημειώνεται.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Από την υπ’ αριθμ. 8197/19-10-2011 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιώς προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή αυτής της απόφασης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην δεύτερη των καθ’ ων (άρθρ. 126 παρ. 1 περ. δ’ και 686 παρ. 2, 4 ΚΠολΔ). Η τελευταία, όμως, δεν εμφανίστηκε στην αμέσως προαναφερόμενη δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου εκθέματος, και, συνεπώς, πρέπει να δικαστεί, ερήμην, το δε Δικαστήριο να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες.

ΙΙ. Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα, εταιρεία με την επωνυμία “A... SHIPPING & TRADING INC”, ιστορεί ότι είναι εταιρία με έδρα τις νήσους Μάρσαλ και εγκατεστημένο γραφείο στη Γλυφάδα Αττικής, απ’ όπου ασκεί την κύρια δραστηριότητά της, η δε επιχείρησή της, που έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ναυλομεσιτείας, εξατομικεύεται στις συναλλαγές με τον διακριτικό τίτλο “A... Shipping”. Ότι, επίσης, στις 13-3-2008 κατοχύρωσε, στα πλαίσια του διαδικτύου, το όνομα χώρου (domain name) «a...shipping.gr», που παραπέμπει στον διακριτικό της τίτλο, ενώ για την πραγματοποίηση των συναλλαγών της χρησιμοποιεί την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) «chartering@a...shipping.gr». Ότι η πρώτη των καθ’ ων, που ιδρύθηκε στις αρχές του έτους 2011, δραστηριοποιείται στον ίδιο ακριβώς τομέα και επίσης εδρεύει στις Νήσους Μάρσαλ, διατηρώντας γραφείο στη Γλυφάδα Αττικής, φέρει την επωνυμία «A... SHIPPING ENTERPRISES INC», η οποία ως προς τις δύο πρώτες χαρακτηριστικές και κεντρικής σημασίας λέξεις ταυτίζεται με τη δική της επωνυμία, ενώ χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές και την επικοινωνία της τον ίδιο διακριτικό τίτλο, ήτοι «A... Shipping», και, επιπλέον, ως όνομα χώρου (domain name) το όνομα «a...-shipping.gr» και ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)τη διεύθυνση «chartering@a...-shipping.gr», που είναι σχεδόν πανομοιότυπα με εκείνα που χρησιμοποιούνται από αυτήν (αιτούσα) για τη διάκρισή της στο διαδίκτυο και από τα οποία το όνομα χώρου (domain name) κατοχυρώθηκε από την πρώτη των καθ’ ων στις 9-2-2011. Ότι, εξαιτίας της χρήσης της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου, του ονόματος χώρου και της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που ανωτέρω αναφέρονται, δημιουργείται σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό και στην εσωτερική και διεθνή αγορά που αμφότερες οι εταιρίες δραστηριοποιούνται, στις δε ενέργειές της αυτές η πρώτη των καθ’ ων προβαίνει παρανόμως, με κακή πίστη και σε αντίθεση με τα χρηστά ήθη, με σκοπό να της αποσπάσει πελατεία και να αποκομίσει αθέμιτα περιουσιακά οφέλη, προκαλώντας της βλάβη.
Ότι, εξάλλου η δεύτερη των καθ’ ων είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, στην οποία η πρώτη καθ’ ης κατοχύρωσε την παραπάνω διαδικτυακή διεύθυνση.

Με βάση τα περιστατικά αυτά και επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, συνιστάμενη, εκτός των άλλων, στη συνεχιζόμενη σύγχυση και στο ότι σε βάρος της επέρχονται εξακολουθητικά αρνητικές οικονομικές και άλλες επιπτώσεις από την ανωτέρω συμπεριφορά της πρώτης των καθ’ ων, ζητεί ως ασφαλιστικά μέτρα, στα πλαίσια της προσωρινής ρύθμισης της κατάστασης και κατ’ ορθή κρίση του περιεχομένου του δικογράφου της αίτησης α) ν’απαγορευθεί προσωρινά στην πρώτη καθ’ ης να χρησιμοποιεί την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, το όνομα χώρου και την ηλεκτρονική διεύθυνση που παραπάνω αναφέρονται, β) να υποχρεωθεί η τελευταία να προβεί ενώπιον της δεύτερης των καθ’ ων σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την προσωρινή απενεργοποίηση της ανωτέρω διαδικτυακής διεύθυνσης ή την απευθείας μεταβίβαση αυτής στην ίδια (αιτούσα), γ) να υποχρεωθεί προσωρινά η δεύτερη των καθ’ ων να διαγράψει και να απενεργοποιήσει την εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση από τους καταλόγους της ως στοιχείου ιδιοκτησίας της πρώτης καθ’ ης και δ) να υποχρεωθεί η δεύτερη των καθ’ ων να εγγράψει προσωρινά την ίδια (αιτούσα) ως δικαιούχο της ηλεκτρονικής αυτής διεύθυνσης. Επίσης, ζητεί να απειληθεί σε βάρος καθεμιάς των καθ’ ων χρηματική ποινή, ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για κάθε ημέρα παράβασης της απόγασης αυτής, καθώς και προσωπική κράτηση σε βάρος του νομίμου εκπροσώπου της πρώτης των καθ’ ων για κάθε παράβαση της προκείμενης απόφασης. Τέλος, ζητεί να καταδικασθεί η πρώτη των καθ’ ων στα δικαστικά αυτής (αιτούσας) έξοδα.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 686 επ. ΚΠολΔ) , ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο, ενόψει του ότι η υπόθεση παρουσιάζει στοιχεία αλλοδαπότητας, λόγω του ότι η αιτούσα και η πρώτη των καθ’ ων έχουν καταστατικώς την έδρα τους στην αλλοδαπή, έχει διεθνή δικαιοδοσία και είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκασή της. Η διεθνής δικαιοδοσία αυτού του Δικαστηρίου για τη λήψη του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου, πρέπει ειδικότερα να σημειωθεί, κρινόμενη κατά τα γενικώς ισχύοντα, και , επομένως, κατά το ελληνικό δίκαιο, που είναι το δίκαιο του δικάζοντος Δικαστή (lex fori, ΜονΠρΑθ 20375/1993 ΕλλΔνη 1994.1397), θεμελιώνεται εν προκειμένω στο ότι το Δικαστήριο, που έχει υλική αρμοδιότητα για την εκδίκαση της υπόθεσης (άρθρ. 683 παρ. 1 ΚΠολΔ), είναι και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρ. 3 ΚΠολΔ), επειδή στην περιφέρειά του βρίσκεται, σε κάθε περίπτωση, ο τόπος, όπου βρίσκεται η έδρα της δεύτερης των καθ’ ων, ήτοι της μιας εκ των δύο ομοδίκων καθ’ ων (άρθρ. 25 παρ. 2 και 37 παρ. 1 ΚΠολΔ), το δε Δικαστήριο τούτο είναι, επιπλέον, το πλησιέστερο στον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστούν τα αιτούμενα ασφαλιστικά μέτρα (άρθρ. 683 παρ. 3 ΚΠολΔ).

Περαιτέρω, ειδικώς σε ό,τι αφορά τη δεύτερη των καθ’ ων, Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων», πρέπει να σημειωθεί, η τελευταία νομιμοποιείται παθητικώς, διότι, ενόψει του ότι είναι αρμόδια για τη λήψη των αποφάσεων εκχώρησης, διαγραφής, προσωρινής απενεργοποίησης και μεταβίβασης ονομάτων χώρου διαδικτύου, η παρέμβασή της για την προστασία των δικαιωμάτων που επικαλείται η αιτούσα είναι απαραίτητη, ενώ για να δεσμεύεται η ίδια από την απόφαση, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης, πρέπει να είναι διάδικος στην προκείμενη δίκη. Αναφορικά, ωστόσο, με το παρεπόμενο αίτημα της αίτησης, να απειληθεί ως μέσο έμμεσης εκτέλεσης και η προσωπική κράτηση του νομίμου εκπροσώπου της πρώτης των καθ’ ων, αυτό είναι απορριπτέο ως αόριστο και, συνεπώς, ως απαράδεκτο, διότι όταν όπως εν προκειμένω, ζητείται η καταδίκη εκπροσώπου νομικού προσώπου σε προσωπική κράτηση (ή/και χρηματική ποινή) ως μέσο έμμεσης εκτέλεσης για την τέλεση πράξεως που οφείλει να επιχειρήσει το νομικό πρόσωπο ή για υποχρέωση προς παράλειψη ή ανοχή, η αίτηση πρέπει να στρέφεται και κατά του εκπροσώπου ονομαστικώς, αλλιώς είναι αόριστη (πρβλ. μεταξύ άλλων, ΑΠ 480/1993 ΕΕΝ 1994.324, ΕφΘεσ 2142/1994 ΕΕργΔ 1994.891, ΕφΑθ 5189/1993 ΕΔΠολ 1992.236).

Περαιτέρω, εφαρμοστέο δίκαιο για την υπό κρίση σχέση είναι το ελληνικό, διότι με βάση τις εκτιθέμενες στο δικόγραφο της αίτησης ειδικές συνθήκες, τόπος τέλεσης των επίμαχων πράξεων της πρώτης των καθ’ ων είναι η Ελλάδα από δε την ΑΚ 26 καλύπτονται και οι αξιώσεις αθεμίτου ανταγωνισμού (ΜΠρΑθ 8426/2002 ΔΕΕ 2003.974, ΜΠρΑθ 3033/1982 Αρμ 37.675), και, σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό είναι το αρμόζον, με βάση τις ειδικές αυτές περιστάσεις , δίκαιο (ΕφΑθ 9243/1982 ΕλλΔνη 1983.260, ΕφΑθ 5408/1982 Αρμ 1986.1092, ΠΠρΠειρ 810/1994 ΕΝΔ 1995.506). Κατά το ελληνικό δίκαιο, έτσι, η αίτηση είναι νόμιμη ως προς τα υπό στοιχ. α’ και γ’ αιτήματά της, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 58 ΑΚ, 1 επ., 13 ν. 146/1914, 1 επ. ν. 3431/2006 («Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»), 1 επ. υπ’ αριθμ. 351/76/2005 απόφασης της ΕΕΤΤ [«Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr»], υπ’ αριθμ. 353/185 απόφαση της ΕΕΤΤ [«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΕΤΤ 351/76 απόφασης»], 731, 732, 946, 947 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ.

Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω κύρια αιτήματα, πρέπει ειδικότερα να σημειωθεί, αυτά κρίνονται νόμιμα, διότι, εκτός των άλλων και κατά τις οικείες κατά περίπτωση διακρίσεις, αφορούν σε πράξεις που φέρονται να είναι αντίθετες στα χρηστά ήθη, γίνονται με σκοπό ανταγωνισμού και συνιστούν προσβολή των διακριτικών γνωρισμάτων της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου (βλ. Ε. Γιαννοπούλου, στα Ασφαλιστικά Μέτρα των Ι. Χαμηλοθώρη – Θ. Κλουκίνα, τόμ. Α’, αριθ. 1824 επ. και 1857 επ.), καθώς και διακριτικού ονόματος (domain name) του διεθνούς διαδικτύου (βλ. μεταξύ άλλων ΜΠρΑθ 980/2006 ΤΝΠ Ισοκράτης, ΜΠρΑθ 5911/2002 ΝοΒ 2003.690, ΜΠρΘεσ 8198/2001 ΕπΕμπΔικ 2001.241). Σε ό,τι αφορά τα υπό στοιχ. β’ και δ’ αιτήματά της, αντιθέτως, δεν είναι νόμιμη και πρέπει ν’απορριφθεί, διότι στην πρώτη περίπτωση (υπό στοιχ. β’ αίτημα) το οικείο αίτημα ικανοποιείται με την παραδοχή του υπό στοιχ. α’ αιτήματος, καθ’ ο μέρος αυτό αφορά στην παράλειψη της πρώτης των καθ’ ων να χρησιμοποιεί στο μέλλον στο διαδίκτυο το επίμαχο όνομα χώρου (domain name) και, συνεπώς προβάλλεται αλυσιτελώς, στη δε δεύτερη περίπτωση (υπό στοιχ. δ’ αίτημα), προσωρινή εγγραφή ονόματος χώρου (domain name)δεν προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις (άρθρ. 4, 7 και 11) της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 351/76/2005 απόφασης της ΕΕΤΤ [«Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr»], η δε αιτούσα δύναται να καταστεί φορέας του συγκεκριμένου ονόματος χώρου, μόνο εφόσον αυτό διαγραφεί και ακολουθήσει σχετική αίτηση εκχώρησης της αιτούσας ή γίνει μεταβίβαση του ιδίου ονόματος στα πλαίσια του άρθρ. 15 του αμέσως προαναφερόμενου Κανονισμού. Κατά το μέρος που παραδεκτώς και νομίμως ασκείται, επομένως, η αίτηση πρέπει να ερευνηθεί κι από ουσιαστική άποψη.

ΙΙΙ. Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων Β.Τ. και Φ.Κ., που εξετάστηκαν στο ακροατήριο με πρόταση της αιτούσας και της καθ’ ης αντίστοιχα, τα έγγραφα, που οι διάδικοι προσκομίζουν, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η προσκομιζόμενη από την πρώτη των καθ’ ων από 22-11-2011 έγγραφη κατάθεση του M.H. ενώπιον του συμβολαιογράφου Ε.Η. (ληφθείσα σύμφωνα με τους νόμους των Κάτω Χωρών της Ε.Ε.), και, περαιτέρω, αφενός τις υπ’ αριθμ. 2483/18-11-2011, 2484/18-11-2011 και 2485/18-11-2011 ένορκες βεβαιώσεις των Α.Κ., Γ.Π. και Ι.Π., αντίστοιχα, ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Α.Π., που προσκομίζει η αιτούσα, και αφετέρου τις υπ’ αριθμ. 14455/23-11-2011, 1028/24-11-2011 και 7377/24-11-2011 ένορκες βεβαιώσεις των Ε.Π., Θ.Π. και Ι.Κ. αντίστοιχα, ενώπιον των συμβολαιογράφων Πειραιώς Θ.Σ. η πρώτη, Χαλανδρίου Α.Μ. η δεύτερη και Κρωπίας Κ.Β. η Τρίτη, που προσκομίζει η πρώτη των καθ’ ων – όλες δε οι παραπάνω ένορκες βεβαιώσεις λήφθηκαν, σε καθεμία περίπτωση χωρίς την παρουσία της αντιδίκου πλευράς (νομίμου εκπροσώπου ή πληρεξουσίου δικηγόρου της αντιδίκου) και λαμβάνονται υπόψη ανεξαρτήτως προηγούμενης κλήτευσης ή μη της αντιδίκου εκείνου που επιμελείται τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης (βλ. Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, 4η έκδ. σ. 53), δεδομένου ότι δεν υπάρχει στις σχετικές για τα ασφαλιστικά μέτρα διατάξεις αντίθετη διάταξη που απαγορεύει τη λήψη υπόψη ατών, ούτε διάταξη για ορισμό προθεσμίας κλήτευσης, η οποία άλλωστε δε συμβιβάζεται με τη φύση της διαδικασίας (Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, τομ. Β’, άρθρ. 339, αριθ. 62) – πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Η αιτούσα εταιρία, με την επωνυμία «A... SHIPPING & TRADING INC», ιδρύθηκε το έτος 2007. Η καταστατική της έδρα βρίσκεται στις Νήσους Μάρσαλ και η επωνυμία της καταχωρήθηκε στο Διεθνές Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιριών των ανωτέρω Νήσων. Με την υπ’ αριθμ. XXX/XXX/XXX/19-3-2008 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας εγκρίθηκε η εγκατάσταση γραφείου της αιτούσας εταιρίας στην Ελλάδα, με αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών ναυλώσεων, τον διακανονισμό αβαριών, τη μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία άνω των 500 κόρων, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που πραγματοποιούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο τις ίδιες παραπάνω δραστηριότητες. Η αιτούσα, κατόπιν τούτου, προέβη σε έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ από τις 19-3-2008, και στην ίδρυση γραφείου στη Γλυφάδα Αττικής, από όπου ασκεί την κύρια δραστηριότητά της. Ο διακριτικός της δε τίτλος, τον οποίο σταθερά και αδιαλείπτως από την ίδρυσή της χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της και ο οποίος την διακρίνει και την εξατομικεύει, είναι «A... Shipping», δηλαδή αποτελείται από τις δύο (2) πρώτες από τις τρεις (3) λέξεις της επωνυμίας της. Με την πάροδο του χρόνου, εξάλλου, η αιτούσα έγινε ευρέως γνωστή, δημιουργώντας καλή φήμη στη σχετική αγορά της διεθνούς ναυτιλίας και είναι ενεργό μέλος της Ένωσης Ναυλομεσιτών Ελλάδος, ενώ είναι και μέλος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού Baltic & International Maritime Council (BIMCO). Λόγω δε του αντικειμένου δραστηριότητάς της και της ανάγκης διαρκών επαφών της με το εξωτερικό και δεδομένου ότι ήδη οι συμφωνίες ναυλώσεων διεθνώς λαμβάνουν χώρα ηλεκτρονικώς μέσω διαδικτύου, η αιτούσα προέβη αμέσως μετά την ίδρυσή της, και συγκεκριμένα στις 13-3-2008, στην κατοχύρωση του ονόματος χώρου (domain name) «a...shipping.gr». Δηλαδή, ως ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της η αιτούσα, προβαίνοντας σε λογική εμπορικά επιλογή, επέλεξε να χρησιμοποιεί τον διακριτικό τίτλο της, με αποτέλεσμα η εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση να συνιστά ακριβώς την ηλεκτρονική (διαδικτυακή) εκδοχή της επιχείρησής της, της οποίας έτσι ο διακριτικός τίτλος εξακολουθεί να την διακρίνει και στην παρουσία της στο διαδίκτυο. Συγχρόνως, η αιτούσα προέβη και στη δημιουργία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η οποία έλαβε τη μορφή «chartering@a...shipping.gr», μέσω δε αυτής της διεύθυνσης πραγματοποιεί έκτοτε τις συναλλαγές της. Έτσι, κάθε είδους επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, που αφορά, μεταξύ των άλλων, διαπραγματεύσεις, σύναψη συμβάσεων και κάθε είδους συμφωνίες, παροχή κάθε είδους πληροφοριών, διαφήμιση κλπ., πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω της προαναφερόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπό τις ανωτέρω περιστάσεις οι δύο (2) πρώτες λέξεις της επωνυμίας της, δηλαδή οι λέξεις «A...» και «Shipping», χαρακτηρίζουν ιδιαιτέρως τη διαδικτυακή παρουσία της αιτούσας, που αποτελεί τη βασική πηγή πληροφοριών για τους συνεργάτες και τους πελάτες της. Έτσι, εκτός από την επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος «A... Shipping» και το όνομα χώρου «a...shipping.gr», λόγω της χρήσης και επικράτησής τους στις συναλλαγές, επιτελούν διακριτική λειτουργία και συνιστούν επίσης προστατευόμενα διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης της αιτούσας.

Η πρώτη των καθ’ ων, εταιρία με την επωνυμία «A... SHIPPING ENTERPRISES INC», περαιτέρω, ιδρύθηκε στις 2-11-2010 και έχει έδρα επίσης τις Νήσους Μάρσαλ, καταχωρηθείσα στο εκεί Διεθνές Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιριών. Εγκαταστάθηκε δε νόμιμα στην Ελλάδα, δημιουργώντας και αυτή γραφείο στη Γλυφάδα Αττικής και προβαίνοντας σε έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. XXX/XXX/XXX/10-12-2010 εγκριτικής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Και το αντικείμενο αυτής, όπως και της αιτούσας, συνίσταται, κατά την εγκριτική υπουργική απόφαση, σε ναυλώσεις, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων, με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά πλοία και τα εμπορικά πλοία που πραγματοποιούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο τις ίδιες με τις παραπάνω δραστηριότητες.

Αμφότερες οι ως άνω εταιρίες, εξάλλου, πέραν του ότι έχουν τυπικά (δηλαδή με βάση το καταστατικό τους και τις οικείες εγκριτικές της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα υπουργικές αποφάσεις) και εν δυνάμει μπορούν να αναπτύξουν, σε όλο το εύρος του, το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας, ασχολούνται προεχόντως με μεσιτείες ναυλώσεων, και δη μεσιτείες θαλασσίων μεταφορών και πλοίων. Και ναι μεν, η αιτούσα δραστηριοποιείται κατά την παρούσα χρονική περίοδο κυρίως στις μεταφορές ξηρού φορτίου, ενώ η πρώτη των καθ’ ων κυρίως στις μεταφορές υγρού φορτίου, όμως οι εργασίες αυτές είναι σε κάθε περίπτωση συναφείς, εντασσόμενες στην έννοια των μεσιτειών ναυλώσεων, και το εύρος των υπηρεσιών που δύνανται ανά πάσα στιγμή να αναπτύξουν, ταυτίζεται. Παρά ταύτα, η πρώτη καθ’ ης χρησιμοποιεί στις συναλλαγές της διακριτικά γνωρίσματα, που συμπίπτουν εν πολλοίς ή είναι σχεδόν ταυτόσημα με εκείνα της αιτούσας, η δε ύπαρξη και δραστηριότητα της πρώτης κατέστησαν γνωστές στην αιτούσα ύστερα από σύγχυση και προβλημάτων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας αυτής ακριβώς της χρήσης από μέρους της πρώτης καθ’ ης των εν λόγω διακριτικών γνωρισμάτων.

Ειδικότερα, η επωνυμία της πρώτης των καθ’ ων συμπίπτει απολύτως, ως προς τις δύο (2) πρώτες λέξεις της με τις δύο (2) πρώτες και χαρακτηριστικές λέξεις της επωνυμίας της αιτούσας, από τις οποίες η μεν πρώτη, δηλαδή η λέξη «A...», πρωτίστως διαφοροποιεί την αιτούσα, από την έναρξη της δραστηριότητάς της, στις συναλλαγές από άλλες εταιρίες, η δε δεύτερη, ήτοι η λέξη «SHIPPING», είναι δηλωτική του αντικειμένου της. Σε ό,τι δε αφορά την τρίτη λέξη της επωνυμίας της πρώτης των καθ’ ων, δηλαδή τη λέξη «ENTERPRISES», που διαφοροποιείται από την αντίστοιχη λέξη της επωνυμίας της αιτούσας, ήτοι την λέξη «TRADING», αυτή έχει ελάχιστη διακριτική ικανότητα, αφού στην πραγματικότητα παραπέμπει σε ευρύτερο προσδιορισμό, που μπορεί να περιλαμβάνει κάθε είδος ασκούμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως είναι και η εμπορία («TRADING»). Η πρώτη των καθ’ ων, επίσης, κατοχύρωσε ως όνομα χώρου (domain name), δηλαδή ως ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο, τη διεύθυνση «a...-shipping.gr», και χρησιμοποιεί για την επικοινωνία της τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) «chartering@a...-shipping.gr». Τόσο δε αυτό το όνομα χώρου (domain name) όσο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ταυτίζονται σχεδόν απόλυτα με το όνομα χώρου και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που χρησιμοποιεί από την ίδρυσή της η αιτούσα και είναι, όπως πιο πάνω αναφέρεται, «a...shipping.gr» και «chartering@a...shipping.gr», αντίστοιχα, διαφέροντας μόνο ως το σημείο της παύλας (-) που υφίσταται μεταξύ των λέξεων «a...» και «shipping» στο όνομα χώρου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της πρώτης καθ’ ης. Εξαιτίας δε της χρησιμοποίησης από την πρώτη των καθ’ ων, που έχει και τον ίδιο ακριβώς τόπο εγκατάστασης και δραστηριοποίησης στην Ελλάδα (Γλυφάδα Αττικής), των παραπάνω διακριτικών γνωρισμάτων και της προαναφερόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επέρχεται σύγχυση στις συναλλαγές αναφορικά με την ταυτότητα των δύο εταιριών, ιδιαίτερα σε σχέση με τις δραστηριότητές τους που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου. Ενδεικτικά δε της σύγχυσης αυτής είναι και τα εξής περιστατικά:
Τρίτο πρόσωπο, και συγκεκριμένα ο ναυλομεσίτης Ι.Π., ναυλομεσίτης, που είχε επαφές με την αιτούσα, απευθύνθηκε στην τελευταία, προκειμένου να τη συγχαρεί για την επέκταση των δραστηριοτήτων της και την πρόσληψη και άλλων ατόμων, καθώς είχε λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα από την πρώτη των καθ’ ων, υπογραφόμενο όμως από άγνωστο σε αυτόν άτομο, το οποίο αφορούσε σε αγοραπωλησία πλοίου και εσφαλμένα υπέλαβε ότι προερχόταν από εργαζόμενο της αιτούσας (βλ. ιδιαίτ. την ένορκη βεβαίωση του Ι.Π.), ο συνεργάτης της αιτούσας Α.Κ., τηλεφώνησε εκνευρισμένος στα γραφεία της αιτούσας ζητώντας εξηγήσεις επειδή εμφανιζόταν να έχει υφαρπάξει υποψήφιο πελάτη του, ο οποίος στην πραγματικότητα είχε λάβει σχετικώς ηλεκτρονικό μήνυμα από την πρώτη καθ’ ης και όχι την αιτούσα (βλ. σχετ. και την ένορκη βεβαίωση του εν λόγω συνεργάτη της αιτούσας), σε πρόσφατη συνάντηση ναυλομεσιτών στο Αμβούργο, στα πλαίσια δείπνου εργασίας, αλλοδαπός ναυλομεσίτης προσέγγισε τον εργαζόμενο της αιτούσας Β.Τ. (που εξετάστηκε ως μάρτυρας στο ακροατήριο) και άρχισε συζήτηση μαζί του έχοντας τη βεβαιότητα, όπως εκ των υστέρων προέκυψε, ότι μιλούσε με εργαζόμενο της πρώτης των καθ’ ων, ο ίδιος εργαζόμενος απάντησε προσωπικά σε κλήσεις δύο (2) ατόμων που, θεωρώντας ότι απευθύνονται στην πρώτη καθ’ ης, το ένα από αυτά συζητούσε για συνεργασία και το δεύτερο ρωτούσε σχετικά με κάποια παραγγελία, ενώ, τέλος, υποψήφιος εργαζόμενος που επιθυμούσε να προσληφθεί στην πρώτη των καθ’ ων, απέστειλε προς τούτο ηλεκτρονικό μήνυμα στην αιτούσα.

Το πρόβλημα δε, πρέπει να επισημανθεί, επιτείνεται και από το ότι η καταχώρηση από πελάτες και συνεργάτες της αιτούσας των ηλεκτρονικών στοιχείων της διαδικτυακής παρουσίας της τελευταίας, όπως συμβαίνει εν γένει με όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς και μέσω διαδικτύου, γίνεται κάτω από τη χαρακτηριστική ονομασία κάθε εταιρίας, που εν προκειμένω είναι ο συνδυασμός λέξεων «A... Shipping», ο οποίος χρησιμοποιείται πλέον και από την πρώτη καθ’ ης. Εξαιτίας δε της παραπάνω σύγχυσης δημιουργούνται πλείστα προβλήματα και προκαλούνται και δύνανται να προκληθούν σημαντικές αρνητικές οικονομικές και άλλες συνέπειες σε βάρος της αιτούσας, καθώς μέρος της πελατείας της αποσπάται και δύναται να αποσπασθεί, απευθυνόμενο εν αγνοία του, κυρίως μέσω διαδικτύου, για συναλλαγές με την πρώτη των καθ’ ων, οι επαφές της διαρρέουν και εν γένει συγχέονται, εμφανίζεται η ίδια στον οικείο συναλλακτικό κύκλο να προβαίνει σε ενέργειες ή δραστηριότητες, με τις οποίες στην πραγματικότητα δεν έχει οποιαδήποτε σχέση και στις οποίες προβαίνει η πρώτη των καθ’ ων, ενώ σε κάθε περίπτωση δημιουργείται στον ευρύτερο τομέα δραστηριότητας των δύο εταιρειών η εντύπωση ότι αυτές, τελώντας υπό το όνομα «A...», συνδέονται οικονομικά, οργανωτικά ή με άλλο τρόπο. Η δε χρήση ενός χαρακτηριστικού ονόματος από διαφορετικές εταιρίες ναι μεν εμφανίζεται κάποιες φορές στις συναλλαγές, όμως τούτο – και αυτό δεν παρουσιάζει εξαιρέσεις στον κύκλο των ναυτιλιακών εταιριών – συμβαίνει όταν υπάρχει σχετικώς κάποιος λόγος, όπως όταν πρόκειται για επιχειρήσεις που είναι οικογενειακές, έχουν αποσχισθεί από μια αρχική επιχείρηση, προβαίνουν στη χρήση αυτή κατόπιν οικονομικού ανταλλάγματος ή άλλων συμφωνιών κλπ.

Η πρώτη των καθ’ ων, τέλος, που σε κάθε περίπτωση, δηλαδή έστω και μετά την κατά το πρώτο διάστημα της λειτουργίας (αρχές του έτους 2011), έλαβε γνώση ότι χρησιμοποιεί διακριτικά γνωρίσματα που εξατομικεύουν και διαφοροποιούν στις συναλλαγές, ήδη από σημαντικά προγενέστερο χρόνο, την αιτούσα, καθώς και σχεδόν πανομοιότυπη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με εκείνη της αιτούσας, επίσης δε και της σύγχυσης που συνακόλουθα στον οικείο συναλλακτικό τομέα δημιουργείται, εξακολουθεί να προβαίνει στη χρήση των διακριτικών αυτών γνωρισμάτων και της συγκεκριμένης διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ακόμη και μετά τις διαμαρτυρίες της νομίμου εκπροσώπου της αιτούσας προς αυτήν.

Από όλες δε τις παραπάνω περιστάσεις πιθανολογείται ότι η πρώτη των καθ’ ων ενεργεί αθέμιτα, ήτοι κατά τρόπο αντίθετο με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη και με σκοπό ανταγωνισμού έναντι της αιτούσας (άρθρ. 1 ν.146/1914), εκμεταλλευόμενη τη φήμη της τελευταίας, ενώ προσβάλλει και τα διακριτικά γνωρίσματα, που η τελευταία χρησιμοποιεί και την εξατομικεύουν στις συναλλαγές της, δημιουργώντας σε βάρος αυτής κίνδυνο σύγχυσης (άρθρ. 13 ν. 146/1914). Τέτοια δε διακριτική δύναμη έχουν εν προκειμένω, εκτός από την επωνυμία της, και ο διακριτικός τίτλος «A... Shipping», αλλά και η ονομασία χώρου (domain name) «a...shipping.gr», που κατοχυρώθηκε και χρησιμοποιείται από αυτήν στο διαδίκτυο ήδη από το χρόνο ιδρύσεως και λειτουργίας της –δηλαδή χρονικά προγενεστέρως σε σχέση με τη χρήση του από μέρους της πρώτης των καθ’ ων – εν είδει διακριτικού γνωρίσματος στις συναλλαγές, παραπέμπει σαφώς στον άνω διακριτικό τίτλο της επιχείρησης και έχει, συνακόλουθα, πρωταρχικά εξατομικευτική και αναγνωριστική για την αιτούσα λειτουργία (βλ. μεταξύ άλλων και ΜΠρΑθ 5911/2002 ό.π., ΜΠρΑθ 5567/2001 ΤΝΠ Ισοκράτης). Η πρώτη των καθ’ ων, αρνούμενη την αίτηση, ισχυρίζεται, ανάμεσα στ’ άλλα, ότι από μέρους της δεν υπάρχει οποιαδήποτε αθέμιτη πράξη και καμία πρόθεση ανταγωνισμού, ενώ δεν δημιουργείται οποιοσδήποτε κίνδυνος από τη χρήση των παραπάνω διακριτικών γνωρισμάτων και της επίμαχης ηλεκτρονικής διεύθυνσης, προεχόντως διότι η αιτούσα ασχολείται με ναυλώσεις ξηρών φορτίων, όπως ο συντριπτικά μεγαλύτερος των μεσιτών, ενώ η ίδια με ναυλώσεις υγρών φορτίων, με τις οποίες ασχολείται μόνο ένα μικρό ποσοστό (5%) των μεσιτών, η δε μετακίνηση μιας ναυτιλιακής επιχείρησης από το ένα αντικείμενο στο άλλο, λόγω των μεγάλων διαφορών τους, είναι πρακτικά αδύνατη. Ότι, σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη της πρώτης κοινής λέξης στις επωνυμίες των δύο εταιριών, επίσης, δηλαδή η λέξη «A...», δεν αρκεί για να προκαλέσει σύγχυση, ενώ η δεύτερη, ήτοι η λέξη «SHIPPING», δεν έχει διακριτική δύναμη, η δε διάκριση των εταιριών στις ναυτιλιακές συναλλαγές, που στην Ελλάδα είναι κύκλος μικρός και απευθύνεται σε εξειδικευμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι γνωρίζουν ποιες υπηρεσίες ζητούν και πώς να συναλλάσσονται, γίνεται πρωτίστως με βάση τα πρόσωπα που τις διευθύνουν και τις ελέγχουν και των οποίων τα στοιχεία είναι γνωστά και στο χώρο του διαδικτύου. Ότι στο Μητρώο Εταιριών των Νήσων Μάρσαλ υφίστανται καταχωρημένες ακόμη δύο (2) εταιρίες, που χρησιμοποιούν στην επωνυμία τους ως πρώτο συνθετικό τη λέξη «A...», το οποίο πάντως δεν έχει διακριτική δύναμη και έχει καταστεί κοινόχρηστο γενικώς στο διαδίκτυο, από δε τις εταιρίες αυτές, εκείνη με την επωνυμία «A... SHIPPING HOLDING S.A.» είχε ιδρυθεί πριν την αιτούσα, η οποία όμως δεν θεώρησε ότι με τη χρήση της δικής της (μεταγενέστερης) επωνυμίας θα προκαλείτο σύγχυση σε βάρος της προϋφιστάμενης εταιρίας. Ότι, τέλος, σε όλο το επιχειρηματικό φάσμα υφίσταται το φαινόμενο εταιρίες να έχουν κοινές χαρακτηριστικές λέξεις στα συνθετικά των επωνυμιών τους. Οι παραπάνω ισχυρισμοί της πρώτης των καθ’ ων, ωστόσο, για τους λόγους που ανωτέρω, κατά περίπτωση, αναφέρονται δεν κρίνονται βάσιμοι, οι δε εταιρίες που φέρονται, κατά την πρώτη καθ’ ης, να έχουν ως συνθετικό στην επωνυμία τους τη λέξη «A...» δεν προκύπτει από κάποιο στοιχείο ότι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και δη έχοντας ως αντικείμενο τις μεσιτείες ναυλώσεων. Σε ό,τι δε αφορά ειδικώς τη λέξη «AR...», αυτή είναι αρχαιοελληνικής προελεύσεως και δεν συνδέεται άμεσα με την ναυτιλία, τούτο δε επιτείνει τη διακριτική της δύναμη στον συγκεκριμένο κύκλο δραστηριότητας. Κατ’ ακολουθίαν όλων των ανωτέρω και επειδή, περαιτέρω, συντρέχει επείγουσα περίπτωση για την λήψη των αιτούμενων ασφαλιστικών μέτρων, λόγω της συνεχιζόμενης χρήσης των επίμαχων διακριτικών συμπεριφοράς και της προαναφερόμενης ηλεκτρονικής διεύθυνσης από μέρους της πρώτης των καθ’ ων, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή κατά ένα μέρος ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και α) ν’ απαγορευθεί προσωρινά στην πρώτη των καθ’ ων και να διαταχθεί αυτή να παραλείπει στο μέλλον να χρησιμοποιεί ως επωνυμία την επωνυμία «A... SHIPPING ENTERPRISES INC», ως διακριτικό τίτλο τον τίτλο «A... SHIPPING», ως όνομα χώρου (domain name) το όνομα (διεύθυνση ιστοσελίδας, κατόπιν των αρχικών: www.) «a...-shipping.gr» και ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τη διεύθυνση (μετά τη λέξη «chartering») «@a...-shipping.gr», και β) να υποχρεωθεί η δεύτερη των καθ’ ων να προβεί στην προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος χώρου – ηλεκτρονικής διεύθυνσης (domain name) «a...-shipping.gr», ως στοιχείου του οποίου δικαιούχος είναι η πρώτη των καθ’ ων. Επίσης πρέπει ν’ απειληθεί σε βάρος της πρώτης των καθ’ ων χρηματική ποινή, ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για κάθε παράβαση αυτής της απόφασης, ενώ, αντιθέτως, δεν κρίνεται απαραίτητη η απειλή χρηματικής ποινής εναντίον της δεύτερης των καθ’ ων. Τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας, τέλος, κατά το μέρος που αυτά αφορούν στη δίκη μεταξύ της ιδίας και της πρώτης των καθ’ ων, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της τελευταίας (άρθρ. 176 ΚΠολΔ), σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης των καθ’ ων και κατ’ αντιμωλίαν των λοιπών διαδίκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι στο σκεπτικό κρίθηκε απορριπτέο.
ΔΕΧΕΤΑΙ κατά ένα μέρος την αίτηση.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ προσωρινά στην πρώτη των καθ’ ων και διατάσσει αυτή να παραλείπει στο μέλλον να χρησιμοποιεί ως επωνυμία της επιχείρησής της την επωνυμία «A... SHIPPING ENTERPRISES INC», ως διακριτικό τίτλο τον τίτλο «A... SHIPPING», ως όνομα χώρου (domain name) στο διαδίκτυο το όνομα (διεύθυνση ιστοσελίδας, κατόπιν των αρχικών: www.) «a...-shipping.gr» και ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τη διεύθυνση (μετά τη λέξη «chartering») «@a...-shipping.gr».
ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ την δεύτερη των καθ’ ων να προβεί στην προσωρινή απενεργοποίηση του ονόματος χώρου – ηλεκτρονικής διεύθυνσης (domain name) «a...-shipping.gr», ως στοιχείου του οποίου δικαιούχος είναι η πρώτη των καθ’ ων.
ΑΠΕΙΛΕΙ εναντίον της πρώτης των καθ’ ων χρηματική ποινή, ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για κάθε παράβαση αυτής της απόφασης
ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της πρώτης των καθ ‘ων τα δικαστικά έξοδα του αιτούντος, κατά το μέρος που αυτά αφορούν στη μεταξύ τους δίκη και τα οποία ορίζονται σε τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 9-4-2012 σ’ έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση.
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Tags
 

Επκοινωνία

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 40

Τηλέφωνο: 210 33 88 528

Email: info@spiropoulou.com