Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γειτονικό δίκαιο. Εγκατάσταση κεραιών πρόσβασης στο Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών. Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης από την ΕΕΤΤ. Παράβαση του κανονισμού πολυκατοικίας. Αν δεν παραβλάπτεται η χρήση των άλλων ιδιοκτητών και δεν μειώνεται η ασφάλεια της οικοδομής από τις κατά παράβαση του κανονισμού επεμβάσεις σε κοινόχρηστο χώρο, η αξίωση επαναφοράς πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση εξετάζεται αν ασκείται καταχρηστικά βάσει 281 ΑΚ.
Μη ύπαρξη Γ.Σ. κατά τα προβλεπόμενα στον κανονισμό. Ελλειψη αντίγραφου από το βιβλίο πρακτικών της πολυκατοικίας. Παρά ταύτα από τις δηλώσεις των συνιδιοκτητών και ενοίκων το δικαστήριο συνάγει ότι ενέκριναν τις ενέργειες του εναγομένου. Δεν αποδείχθηκε μείωση της αξίας του διαμερίσματος των
εναγόντων, ούτε παρεμπόδιση της χρήσης της ιδιοκτησίας τους, ούτε δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των εναγόντων και των λοιπών κατοίκων. Η αγωγή ασκείται καταχρηστικά κατά παράβαση της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος και εν όψει του ότι κανένα όφελος δεν προκύπτει για τους ενάγοντες. Απορρίπτει την αγωγή ως ουσία αβάσιμη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 1396/2008

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από το Δικαστή Γεώργιο Ζώη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα Αλεξάνδρα Ηλιοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα, στις 10/1/2008, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

Των Εναγόντων: 1. ............. 2. ....... τους οποίους εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους Ιωάννης Χελιδώνης.
Του εναγομένου : 1) ............ , κατοίκου Αθήνας, ο οποίος
παραστάθηκε μαζί με την πληρεξούσια δικηγόρο του Ελένη Σπυροπούλου.

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 20/1/2007 αγωγή τους, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 794/2007, προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 4/10/2007 και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη δικάσιμο εκείνη η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε για την παραπάνω δικάσιμο και εκφωνήθηκε από τη σειρά της στο έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1002 του ΑΚ, 1, 2 παρ.1, 3, 4 παρ.1, 5 και 13 του Ν.3741/1929 "περί ιδιοκτησίας κατ` ορόφους", που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ, κατ` άρθρο 54 ΕισΝΑΚ, προκύπτει ότι οι συνιδιοκτήτες κοινής οικοδομής, η οποία υπάγεται στο καθεστώς του νόμου αυτού, μπορούν να ρυθμίσουν ελεύθερα με σύμβαση που καταρτίζεται, με τη σύμπραξη όλων, δια συμβολαιογραφικού εγγράφου και
μεταγράφεται, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, τόσο ως προς τα αναγκαστικά αδιαίρετα (κοινά) μέρη της οικοδομής, όσο και ως προς τις χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες κατ` ορόφους ή μέρη ορόφων και μάλιστα κατά παρέκκλιση από τις ενδοτικού δικαίου διατάξεις του ανωτέρω νόμου και του αστικού κώδικα.

Στην περίπτωση αυτή, οι κατά τον τρόπο αυτό δημιουργούμενοι περιορισμοί δεσμεύουν και τους διαδόχους των εξαρχής συμβληθέντων ή εκείνων που προσχώρησαν μεταγενέστερα στον καταρτισθέντα με τη σύμβαση κανονισμό (βλ. ΑΠ 968/1997 ΕΔΠ 1998-109, ΕφΑΘ 2162/2001 ΕλλΔνη 42-1415). Κατά συνέπεια, με τον καταρτισθέντα κανονισμό έγκυρα καθιερώνονται περιορισμοί και απαγορεύσεις στη χρήση των παραπάνω πραγμάτων και πέραν των αναφερομένων στα άρθρα 3 παρ. 2 και 5 στοιχ. α του Ν.3741/1929.

Από αυτά προκύπτει ότι αν με κάποιο όρο απαγορεύεται σε συνιδιοκτήτη η ενέργεια μεταβολών σε κάθε περίπτωση, η ορισμένη χρήση των πραγμάτων αυτών, η απαγόρευση ισχύει και όταν από την απαγορευμένη πράξη δεν παραβλάπτεται η
χρήση, ούτε θίγονται τα δικαιώματα των άλλων συνιδιοκτητών, ούτε μειώνεται η ασφάλεια των ιδιοκτησιών τους ή του όλου οικοδομήματος, ούτε μεταβάλλεται ο συνήθης προορισμός τους, διότι αρκεί η συμβατικώς εκφρασθείσα βούληση των μερών.

Ετσι, δεν απαιτείται στη συγκεκριμένη περίπτωση η έρευνα αν συντρέχουν οι πιο πάνω προϋποθέσεις του νόμου για να κριθεί αν έλαβε χώρα ανεπίτρεπτη, ως αντικείμενη στον κανονισμό, ενέργεια συνιδιοκτήτη (βλ. ΑΠ 622/1990 ΕΕΝ 1991-
190, ΕφΑΘ 2162/2001 ο.π.).

Για την άσκηση της εν λόγω αξίωσης κατά συνιδιοκτήτη νομιμοποιείται τόσο ο διαχειριστής της πολυκατοικίας, όσο και κάθε συνιδιοκτήτης (βλ. ΑΠ 1472/2001 ΕλλΔνη 44-978).

Ομως η αξίωση του συνιδιοκτήτη για την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση απαγορεύεται, κατά το άρθρο 281 ΑΚ, ως καταχρηστική, όταν άσκηση της υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, είναι δε η
υπέρβαση προφανής, όταν προκαλεί την εντύπωση έντονης αδικίας σε σχέση με το όφελος του δικαιούχου από την άσκηση του δικαιώματος του (βλ. ΑΠ 599/1995 ΕΔΠ 1997-J27, ΕφΑθ 1476-1992 ΕΔΠ 1993-78).

Στην προκειμένη περίπτωση οι ενάγοντες εκθέτουν στην κρινόμενη αγωγή ότι είναι συγκύριοι, κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, ενός διαμερίσματος που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο της επί της οδού ........ , πολυκατοικίας, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3741/1929 δυνάμει της 3564/1970 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού οικοδομής του συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοδώρου Χρόνη, που έχει μεταγραφεί
νόμιμα.

Οτι ο εναγόμενος, που είναι ιδιοκτήτης διαμερίσματος στον πρώτο όροφο της ίδιας πολυκατοικίας, προέβη στο κοινόχρηστο δώμα της οικοδομής στις αναφερόμενες εκτενώς αυθαίρετες κατασκευές.

Ζητεί δε, αφού αναγνωριστεί ότι ο εναγόμενος ενήργησε κατά παράβαση των πολεοδομικών διατάξεων και του κανονισμού, να υποχρεωθεί αυτός να επαναφέρει τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή να αφαιρέσει από το δώμα την σιδερένια κατασκευή (αποτελούμενη από δοκούς και δορυφορικά πιάτα) και να αποκαταστήσει τις φθορές, διαφορετικά να επιτραπεί σ` αυτούς να προβούν στις παραπάνω ενέργειες με προκαταβολή από τον εναγόμενο της δαπάνης, ποσού 1.000 ευρώ.

Ζητούν, επίσης, να απειληθεί κατά του εναγομένου χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση προκειμένου να εξαναγκαστεί σε συμμόρφωση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική τους δαπάνη. Η αγωγή αρμόδια εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του
Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 17 παρ.2 και 29 παρ.1 Κ.Πολ.Δ.) κατά την ειδική διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 647 επόμ. του Κ.Πολ.Δ.. Είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1002, 1117 του ΑΚ, 1, 2 παρ.1, 3, 4 παρ.1,5, 13 του Ν.3741/1929, 176, 907, 908 και 945 Κ.Πολ.Δ., εκτός από το αίτημα επιβολής κυρώσεων (χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης), διότι
η απόφαση που διατάσσει την ενέργεια υλικών πράξεων εκτελείται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 945 του Κ.Πολ.Δ., Πρέπει, επομένως, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ` ουσίαν.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και τα έγγραφα, που προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, μεταξύ των οποίων και οι φωτογραφίες της οικοδομής και
των επεμβάσεων που έγιναν σ` αυτή, των οποίων δεν αμφισβητείται η γνησιότητα (άρθρα 444 περ.3 και 448 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.), αποδεικνύονται τα ακόλουθα
ραγματικά περιστατικά :
οι ενάγοντες είναι συγκύριοι κατά ποσοστό 1/2 επί της εδού ......... , στην Αθήνα, πολυκατοικίας, το οποίο περιήλθε σ` αυτούς δυνάμει του 2102/2003 αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Χαλανδρίου Καλλιόπης Μαντζώρου που μεταγράφηκε νόμιμα.

Ο εναγόμενος είναι ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου της ίδιας πολυκατοικίας.

Η ως άνω πολυώροφη οικοδομή έχει υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 1002 και 1117 του ΑΚ και του Ν.3741/1929 και οι σχέσεις των συνιδιοκτητών διέπονται από τους όρους της 3464/1970 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού πολυκατοικίας, του συμβολαιογράφου Αθηνών Θεοδώρου Χρόνη, όπως η πράξη αυτή τροποποιήθηκε στη συνέχεια με την 3695/1971 πράξη του ιδίου συμβολαιογράφου, οι οποίες έχουν μεταγραφεί νόμιμα.

Στον πιο πάνω κανονισμό ορίζεται ότι: Κεφάλαιο δεύτερο "κοινόχρηστα και κοινόκτητα πράγματα είναι το οικόπεδο ... τα θεμέλια, τα τοιχώματα., η κεντρική είσοδος, το κλιμακοστάσιο... το δώμα..77- Κεφάλαιο τρίτο: άρθρο 1 παρ. 12: "Απαγορεύεται απολύτως κάθε από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη μεταρρύθμιση, μεταβολή, προσθήκη ή επισκευή εξωτερικά είτε προς την οδό,
είτε προς τους φωταγωγούς καθώς και εσωτερικά είτε στους διαδρόμους και το κλιμακοστάσιο ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και το άνοιγμα παραθύρου ή οπής στους τοίχους...". Αρθρο 3 παρ.2 "οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθεροι και απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αυτών πέραν του αναγκαίου χρόνου, η εναποθήκευση αντικειμένων... ειδικώς δε για την ταράτσα η χρήση της πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην ενοχλούνται οι ένοικοι των κάτω από αυτή διαμερισμάτων".

Περαιτέρω αποδεικνύεται ότι ο εναγόμενος το έτος 2006 εγκατέστησε στο δώμα της πιο πάνω οικοδομής ραδιοερασιτεχνικό κόμβο, αποτελούμενο από δοκούς και κεραίες -δορυφορικά πιάτα, για την εγκατάσταση αυτή εκδόθηκε στο όνομα του φιλοξενούμενου του ....................... ........ η από 24/1/2007
άδεια της Νομαρχίας Αθηνών, ενώ δεν απαιτείται άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής (βλ.την 11/7/13/2/2007 απόφαση της Πολεοδομίας Αθηνών).

Στην ίδια αυτή κατασκευή ο εναγόμενος συνεγκατέστησε κεραίες πρόσβασης στο ασύρματο μητροπολιτικό δίκτυο Αθηνών, για την τοποθέτηση των οποίων δεν απαιτείται η λήψη άδειας από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (βλ. την 384/1/ΦΕΚ 739/20/6/2006/ Τεύχος Β/απόφαση της ΕΕΤΤ).

Με τις ενέργειες αυτές του εναγομένου παραβιάζονται οι προαναφερόμενοι όροι του κανονισμού, με τους οποίους απαγορεύονται οι εν λόγω επεμβάσεις στον κοινόχρηστο χώρο του δώματος της πολυκατοικίας.

Ενόψει των όρων αυτών του κανονισμού δεν απαιτείται για την άσκηση της αξίωσης των εναγόντων να παραβλάπτεται από τις ενέργειες του ενάγοντος η χρήση των άλλων ιδιοκτητών, ούτε να μειώνεται η ασφάλεια των κοινών μερών της οικοδομής σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν και έτσι δεν ερευνάται η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών για να κριθεί η ουσιαστική βασιμότητα της αξίωσης αυτής.

Το αντίθετο όμως, αν δεν παραβλάπτεται η χρήση των άλλων ιδιοκτητών και δεν μειώνεται η ασφάλεια της οικοδομής από τις κατά παράβαση του κανονισμού επεμβάσεις σε κοινόχρηστο χώρο, εξετάζεται, συντρεχόντων και των λοιπών νόμιμων όρων, ως στοιχείο της κατάχρησης δικαιώματος συνιδιοκτήτη να ζητήσει
την επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση.

Από τα ίδια πιο πάνω αποδεικτικά μέσα αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Ο εναγόμενος ισχυρίζεται ότι κατά τη γενική συνέλευση της 19/1/2006 οι συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας ενέκριναν την ως άνω εγκατάσταση στο δώμα της οικοδομής, προσκομίζει δε σχετικό έγγραφο στο οποίο αναφέρεται ότι "Σήμερα Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2006, η πλειοψηφία των ενοίκων της πολυκατοικίας αποφάσισε να εγκρίνει την εγκατάσταση στην ταράτσα της όλου
του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία ραδιοερασιτεχνικού κόμβου (δορυφορικά πιάτα, κεραίες και στηρίγματα αυτών).

Η παρούσα συνέλευση πραγματοποιήθηκε έπειτα από ανοικτή πρόσκληση στους ενοίκους της πολυκατοικίας". Από το εν λόγω έγγραφο, το οποίο δεν είναι αντίγραφο του βιβλίου πρακτικών γενικών συνελεύσεων της πολυκατοικίας, ναι μεν δεν αποδεικνύεται ότι πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση στα πλαίσια του κανονισμού της οικοδομής, ωστόσο, όμως, προκύπτει ότι οι υπογράφοντες αυτό συνιδιοκτήτες και ένοικοι της πολυκατοικίας πράγματι ενέκριναν τις ενέργειες του εναγομένου, γεγονός που επαναδιατυπώνουν στα από 5 έως 8 Ιανουαρίου 2008 έγγραφα τους, στα οποία επιπλέον αναφέρουν ότι με τη συγκεκριμένη εγκατάσταση αυξήθηκε η αξία των οριζοντίων ιδιοκτησιών της πολυκατοικίας και της εν γένει περιοχής, επιστηρίζοντας έτσι αντίστοιχο ισχυρισμό του εναγομένου περί αύξησης της αξίας των διαμερισμάτων, λόγω της παρεχομένης
δυνατότητας χρήσης, χωρίς δαπάνες σύνδεσης, του ασύρματου δικτύου του εναγομένου από τους ενοίκους της οικοδομής. Η ως άνω κατασκευή είναι άρτια και δεν παρουσιάζει κακοτεχνίες.

Τα υπάρχοντα καλώδια είναι καλώδια μεταφοράς δεδομένων και δεν δημιουργείται από αυτά κίνδυνος ατυχημάτων. Στο δώμα της οικοδομής ήταν ήδη τοποθετημένα το αλεξικέραυνο και πολλές κεραίες τηλεόρασης.

Εξάλλου και οι ενάγοντες έχουν τοποθετήσει στον εξώστη του διαμερίσματος τους δορυφορικό πιάτο. Δεν αποδείχθηκε ότι εξαιτίας της ως άνω εγκατάστασης μειώθηκε η αξία του διαμερίσματος των εναγόντων, ούτε ότι παρεμποδίζεται η
χρήση της ιδιοκτησίας τους, ούτε ότι υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των εναγόντων και των λοιπών ενοίκων της πολυκατοικίας.

Ενόψει των προεκτεθέντων περιστατικών, η άσκηση της αγωγικής αξίωσης των εναγόντων από την οποία κανένα όφελος δεν θα προκύψει γι` αυτούς, είναι, κατά τη βάσιμη από το άρθρο 281 του ΑΚ ένσταση του εναγομένου, καταχρηστική, χωρούσα κατά προφανή υπέρβαση των ορίων, που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα
χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.

Μετά από τα παραπάνω, πρέπει να απορριφθεί η αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα του εναγομένου σε βάρος των εναγόντων, που ηττήθηκαν στη δίκη (άρθρο 176 Κ.Πολ.Δ.), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ` αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αγωγή.

Επιβάλλει σε βάρος των εναγόντων τα δικαστικά έξοδα του εναγομένου , τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 3 Ιουνίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.Σ.

Tags
 

Επκοινωνία

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 40

Τηλέφωνο: 210 33 88 528

Email: info@spiropoulou.com